Icon. St. Sergius of Radonezh. 1667.
Icon. St. Sergius of Radonezh. 1667.
Gold, silver, rubies; enamel
12x8,5 cm
SPMP, inv.. № 59.
Donated by Bogdan Matveyevich Khitrovo.