Simon Ushakov. St. Nikon of Radonezh. 1673.
Simon Ushakov. St. Nikon of Radonezh. 1673.
The icon, 34,5 х 28,5 cm
Wood, tempera
SPMP, inv. № 5542.
Donated by Bogdan Matveyevich Khitrovo