Simon Ushakon. Icon. St. John the Theologian. 17th century
Simon Ushakon. Icon. St. John the Theologian. 17th century