O.I.  Deriglazova. Cat.
O.I. Deriglazova. Cat.
1977. Kursk Region, Khozhlya village.