P.A. Stroyeva. Birds.
P.A. Stroyeva. Birds.
1978. Kursk Region, Khozhlya village.