U. I. Kovkina. Horseman.
U. I. Kovkina. Horseman.
1978. Kursk Region, Khozhlya village.