V.V. Kovkina.  Birds.
V.V. Kovkina. Birds.
1974. Kursk Region, Khozhlya village.