V.V. Kovkina. Rooster.
V.V. Kovkina. Rooster.
1974. Kursk Region, Khozhlya village.