A.M. Ivanilova. Squirrel.
A.M. Ivanilova. Squirrel.
1978 . Oryol region, Pleshkovo village.