O. D. Malutina. Horseman.
O. D. Malutina. Horseman.
1971. Oryol region, Pleshkovo village.