N. Yu. Ganf. E.S. Zhigalkina. Vase set “Flowers”. 1975.
N. Yu. Ganf. E.S. Zhigalkina. Vase set “Flowers”. 1975.