V. Ya. Shevchenko. Decorative flagon “St. George” and mug.
V. Ya. Shevchenko. Decorative flagon “St. George” and mug.
Dyatkovo crystal factory. Bryansk Region.