S.M. Beskinskaya.  Vase Set “Lake”. 1977.
S.M. Beskinskaya. Vase Set “Lake”. 1977.
Glassworks "Krasniy May". Vyshny Volochyok city. Tver Region