V.G. Filyanskaya. Coffee set articles. 1967.
V.G. Filyanskaya. Coffee set articles. 1967.
Faience factory. Konakovo city. Tver Region.