V.I. Yasnetsov. Set “Moonlight Night”. 1977.
V.I. Yasnetsov. Set “Moonlight Night”. 1977.
Dulevo Porcelain Factory. Likino-Dulyovo city.